Thorens TD 126 Electronic with SME arm.

Thorens TD 126 Electronic with SME arm.

Thorens TD 126 Electronic with SME arm.